– ADVERTENTIE –

Soortenrijk groenbemestermengsel bevordert gunstige bodemschimmels

Het Duits onderzoeksproject CATCHY onderzoekt in hoeverre soortenrijke groenbemestermengsels de bodemkwaliteit en nutriëntenvoorziening van de volgende teelt kunnen verbeteren. In een artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift ‘’Fertility of soils” tonen de onderzoekers aan dat er bij soortenrijke groenbemestermengsels een sterk verhoogde opname was van koolstof. Bovendien nam de microbiële massa rondom de wortels toe. (Grond! nr 1 2021) Het volledige artikel is in het Engels gepubliceerd en hier te vinden.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat een soortenrijk groenbemestermengsel de verhouding tussen bodemschimmels en bacteriën verbetert. Dat is gunstig voor de nutriënten kringloop en de opbouw van humus.

Bijzondere samenwerking tussen planten

De opname en omzetting van organische stof en koolstof is altijd een samenspel tussen plant en bodemleven. Door middel van fotosynthese wordt er CO2 opgenomen uit de lucht, omgezet in suikers en afgegeven als voedingsstoffen voor het bodemleven in de vorm van exudaten. Dit bodemleven geeft op zijn beurt weer voedingsstoffen terug aan de plant in de vorm van mineralen. Iedere plant en ieder bodemorganisme gedraagt zich hierin op zijn eigen manier. Ze hebben allemaal specifieke eigenschappen. Zo zijn er diep- en ondiep wortelende planten, maar bijvoorbeeld ook bodemleven dat gebruik maakt van levend organisch materiaal en dood organisch materiaal.

Wat we steeds meer ontdekken is dat deze specifieke planteigenschappen anders zijn op het moment dat deze in een mengsel groeien. Een bepaald type plant gedraagt zich anders in een mengsel dan wanneer je deze plant solitair laat groeien. In een mengsel werken ze samen en vormen hiermee een geheel. Van dit bijzondere proces weten we nog heel weinig maar wel steeds meer.

Eenvoudig te meten feiten weten we al wel. Bijvoorbeeld dat een niet-vlinderbloemige meer stikstof kan opnemen als deze groeit bij een vlinderbloemige plant. De rhizobiën die daar actief zijn geven hun stikstof uiteindelijk ook af aan de niet-vlinderbloemige buurman. Mengteelten met bijvoorbeeld akkerbonen en granen bewijzen dit inmiddels. Het eiwitgehalte in het graan is hoger in deze mengteelt. Maar er is meer.

Soortenrijk mengsel zorgt voor meer gunstige schimmels

In het onderzoekproject CATCHY is gekeken naar de activiteit van bodemleven in de verschillende lagen. Er zijn 4 variabelen onderzocht; braak, gele mosterd, een mengsel met 4 soorten en een soortenrijk TerraLife® mengsel met 12 verschillende soorten. Hiervan is het bodemleven gemeten door middel van PLFA. Dit is een indicatie van de aanwezigheid van het totale bodemleven. Daarnaast is gekeken naar verschillende soorten bodemleven zoals schimmels, bacteriën en actinobacteriën. Verder is een onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van het bodemleven in verschillende dieptes. Dit resulteerde in de volgende grafiek:

De cijfers a en b geven aan of de verschillen significant zijn. Opvallend is dat het bodemleven in de eerste 10 cm van de bodem toeneemt bij de soortenrijke mengsels. Deze toename is het sterkst toe te schrijven aan schimmels. Schimmels spelen een cruciale rol bij de nutriënten kringloop, de omzetting van organische stof en het onderhouden van de bodemstructuur. Bodemschimmels zijn wel gevoelig voor bodembewerking. Ook het aandeel actinobacteriën in de bovenste 10 cm nam toe. Deze bevindingen zijn van belang als we via groenbemestermengsels de koolstofopslag in bodems willen verbeteren.

Groenbemesters en Niet Kerende Grondbewerking. (NKG)

Het toepassen van Niet Kerende Grondbewerking lijkt gunstig voor het bodemleven dat hierdoor minder wordt verstoord. Het bodemleven heeft zijn plek in de grond op natuurlijke wijze gevonden waar het zich het beste kan ontwikkelen. Een grondbewerking verstoort deze ontwikkeling. DSV zaden heeft groenbemestermengsels ontwikkeld onder de naam TerraLife® die goed toepasbaar zijn in de landbouw en die het bodemleven volop laat profiteren van zijn soortenrijkdom. Er zijn TerraLife® mengsels die vorstgevoelig zijn en hierdoor makkelijker afsterven zonder dat hiervoor een grondbewerking nodig is. Ook bij teelten die vragen om een fijn zaaibed zoals bieten, uien of wortels. Daarnaast zijn er mengsels die beworteling bevorderen zoals bijvoorbeeld de TerraLife® SolaRigol. Hier zitten diep en ondiep wortelende soorten in die samen de bodemstructuur verbeteren en het bodemleven verder aanwakkeren. Er is in de samenstelling rekening gehouden met de onderlinge samenwerking waardoor een goede balans is van samenwerkende planten.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl