– ADVERTENTIE –

De koolstofcyclus verbetert bij soortenrijke groenbemesters

Het Duits onderzoeksproject CATCHY onderzoekt in hoeverre soortenrijke groenbemestermengsels de bodemkwaliteit en nutriëntenvoorziening van de volgende teelt kunnen verbeteren. In een artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift ‘’Fertility of soils” tonen de onderzoekers aan dat er bij soortenrijke groenbemestermengsels een sterk verhoogde opname was van koolstof. Bovendien nam de microbiële massa rondom de wortels toe.

Nog altijd wordt een groenbemester vaak enkelvoudig verbouwd. Dit terwijl we al heel goed weten dat het gebruik van groenbemestermengsels grote voordelen kan opleveren. Maar veel hiervan is nog niet onderzocht. In het langjarig onderzoeksproject CATCHY zijn diverse onderzoeken naar de effecten van groenbemestermengsels gedaan. Eén daarvan is onlangs gepubliceerd. Catch crop diversity increases rhizosphere carbon input and soil microbial biomass. Deze is in het Engels gepubliceerd en hier te vinden. Hieronder een korte samenvatting van dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar het effect van een groenbemestermengsel in de overdracht van koolstof naar de rhizosfeer en de opname van CO2 uit de lucht. De rhizosfeer is het eerste gebied rondom de wortels van een plant. Dit is een belangrijk gebied. Hier bevindt zich het meeste bodemleven en vind de uitwisseling van voedingsstoffen plaats. In het CATCHY-onderzoek is meegenomen: Gele mosterd, een groenbemestermengsel van 4 soorten en een groenbemestermengsel van 12 soorten.

Resultaten

In dit onderzoek bleek dat de opname van CO2 uit de lucht bij een mengsel van 4 soorten al twee keer hoger was dan de gele mosterd. Bij het mengsel van 12 soorten was dit zelfs 3 keer meer dan bij gele mosterd.

De hogere opname van CO2 heeft gevolgen voor de overdracht van koolstof op het microbiële leven rondom de wortels. Er komt koolstof in de rhizosfeer. In het onderzoek is gekeken naar de toename van microbiële massa. Bij gele mosterd nam deze toe met 57% ten opzichte van braak. Bij het mengsel van 4 soorten was deze weer 8% hoger in vergelijking met gele mosterd. En bij het rijke groenbemestermengel was de toename maar liefst 18% in vergelijking met gele mosterd. Een soortenrijk mengsel geeft dus een hogere koolstofopname, maar ook een hogere transportsnelheid van de wortels naar het bodemleven.

Verder kon men in het onderzoek vaststellen dat de verblijftijd van de koolstof in de bodem langer duurde. De actieve organische stof bleef dus langer actief.

Figuur 1: Netto koolstof (C) verandering. Bij braak (fallow) gaat koolstof verloren. Bij het soortenrijke Mix12 wordt gemiddeld meer koolstof vastgelegd dan bij Mix4 en gele mosterd (mustard). De kleine letters geven de significantie weer (p < 0,01)


Conclusie

De koolstofcyclus verbetert bij een soortenrijk mengsel. Soortenrijke mengsels zoals de TerraLife mengsels kunnen een hele goede rol spelen bij het bodembeheer.

Het is een grote uitdaging om een landbouwsysteem te ontwikkelen die aan de ene kant zorgt voor hogere opbrengsten en aan de andere kant het milieu niet belast en duurzaam is. Inzet van groenbemesters kunnen bijdragen aan het voorkomen van uitspoeling van nutriënten, het verbeteren en onderhouden van de structuur van de bodem, maar ook bij het stimuleren van het microbiële leven in de bodem.

Enkelvoudige groenbemesters maken beperkt gebruik van deze voordelen. Soortenrijke groenbemesters zoals TerraLife groenbemesters doen dit wel. Het combineren van bijvoorbeeld vlinderbloemigen en niet-vlinderbloemigen zorgen voor een betere opname van voedingsstoffen die beschikbaar zijn voor het volgende gewas. Het blijkt dat niet de opbrengst organische stof direct van belang is bij de opbrengst van het daaropvolgende hoofdgewas, maar vooral de kwaliteit hiervan.

C/N-verhouding

Een lage C/N-verhouding van een groenbemester geeft hierbij het beste resultaat. Een samengesteld mengsel dat bestaat uit vlinderbloemigen en niet-vlinderbloemigen geeft de meeste voordelen. Er ontstaat dan een mineralisatiepatroon die erg goed aansluit bij de voedingsbehoefte van het hoofdgewas. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat niet-vlinderbloemigen in een mengsel meer stikstof opnemen door de aanwezigheid van vlinderbloemigen. Dit resulteert in meer voeding dat beschikbaar komt in het volgende teeltjaar.

Kortom: groenbemestermengsels zorgen voor positieve effecten in de rhizosfeer van de plant die van invloed zijn op het vasthouden van koolstof en stikstof. Het hoofdgewas na de groenbemester profiteert hiervan.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl